VILLKOR

Avtalsvillkor Effektiv Träning i Bromma AB (version 2019:2)

1.       ALLMÄNT

Effektiv Träning i Bromma AB (ET), org.nr. 556746-7500, är ett friskvårdsföretag som bedriver gym och försäljning av tillhörande produkter och tjänster. Genom nyttjande av ETs hemsida och/eller besök på ETs gymanläggning godkänner du dessa villkor.

2.       KÖPVILLKOR

2.1       Köp

Som kund omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Distansköpslagen. Köp kan göras via ETs hemsida, på ETs egna gymanläggningar eller hos återförsäljare. Du behöver vara myndig eller inneha målsmans godkännande för att handla hos ET. Köp får inte göras i annan persons namn utan dennes medgivande.

2.2.     Betalning

Betalning på gymanläggning görs genom iZettle och Swish. När du handlar eller lämnar information i ETs kassa godkänner du iZettles och Swish villkor. I Samarbete med iZettle erbjuder vi kontantbetalning via kontokort eller Swish. I Samarbete med Swish erbjuder vi kontant betalning direkt via mobiltelefon. Samtliga betalningar på ETs hemsida görs genom Paypal eller Swish. När du handlar eller lämnar information i ETs online kassa godkänner du Paypal:s villkor. I samarbete med Paypal erbjuder vi fakturabetalning och kontokortsbetalning. Vilken information du behöver ange för att bli identifierad i Paypal kan variera mellan olika köptillfällen. Kreditupplysningar görs aldrig direkt i Paypal utan vid behov beroende på valt betalningsalternativ. Paypals kreditupplysningar påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra, tex banker, som begär kreditupplysningar. Efter att du identifierats visar Paypal vilka betalningsalternativ som är tillgängliga för dig. Vilka alternativ du erbjuds kan variera från tid till annan. Mer information om de olika betalsätten samt kundservice hittar du på Paypals hemsida.

2.3     Öppet köp

Vid köp på effekttraning.se eller via telefon tillämpar ET 14 dagars öppet köp under förutsättning att köpt vara eller tjänst ej redan har börjat användas. Om du ångrar ditt köp ber vi dig kontakta vår medlemsservice per e-post eller per telefon innan ångerfristen går ut. Återbetalning görs till dig så snart som möjligt efter att du meddelat oss om att du vill ångra ditt köp.

2.4      Pris och prisjustering

Samtliga priser anges i SEK inklusive moms och aktuell moms redovisas på kvitto och orderbekräftelse. ET reserverar sig för eventuella fel och förbehåller sig rätten att ändra priser. Medlemmen ska betala det pris som framgår i medlems avtalet för sitt medlemskap. Under bindningstiden är priset skyddat mot all slags prishöjning. Om ET efter bindningstiden löpt ut önskar justera priset, är ET skyldigt att informera medlemmen om sådan höjning senast 60 dagar innan prishöjningen träder ikraft. Medlemmen kommer att informeras skriftligen antingen per e-post eller post enligt de uppgifter som finns registrerade i medlemsuppgifterna hos ET.

3.       DITT KÖP

3.1      Avtalstid och uppsägningsregler

Månadsbetalningsavtal löper tillsvidare även efter bindningstiden om inte medlemmen säger upp avtalet. Vid uppsägning av månadsbetalningsavtal efter den första avtalsperioden gäller att från den dag då uppsägning sker görs sista autogirodragningen den 28:e månaden efter aktuell månad. Detta innebär en uppsägningstid på mellan 29 – 59 dagar. Avtalet kan inte sägas upp i förtid utan löper enligt avtalad period.

3.2       Frysning av medlemskap

Medlemmen äger rätt att frysa sitt medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet mot uppvisande av intyg som styrker skälet till frysningen. Sådan frysning av sitt medlemskap kan ske med minst 1 månad och längst 12 månader. Månadsbetalningsavtal som är 12 månader kan frysas av annan anledning högst 2 månader vid ett tillfälle under avtalsperioden. Månadsbetalningsavtal som är minst 1 månader och förlängs med 1 månader åt gången kan av annan anledning frysas högst 2 månader vid ett tillfälle per kalenderår. ET äger rätt att ta ut en avgift om 150 kr för varje påbörjad frysningsperiod. Frysning kan ske endast med hela månader och framåt i tiden. Under frysningsperioden kan medlemmen inte ta del av ETs utbud. Medlems avtalet förlängs med den tid som ET godkänner frysning för och ingen månadsavgift debiteras under frysningsperioden.

3.3      Överlåtelse av medlems avtal

Medlems avtalet är personligt och kan inte överlåtas av medlemmen till annan person.

3.4      Avstängning vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt avtalade villkor kommer medlemmen att stängas av från studion till dess att betalning sker.

3.5      Presentkort

ET säljer även presentkort på en valör för köp i ETs gymanläggning. Presentkort är värdehandlingar och utan dessa handlingar kan du inte lösa in presentkortet. Presentkort har en giltighetstid på 12 månader från köptillfället. Det innebär att du har 12 månader på dig att lösa in presentkortet. Om du inte har löst in presentkortet inom giltighetstiden anses det förbrukat. Ett presentkort som har passerat giltighetsdatum kan ej användas som betalningsmedel. Som kund ansvarar du för din värdehandling. Om du förlorat din värdehandling är du välkommen att kontakta ET, du behöver då ett kvitto eller ordernummer.

3.6      Medlemskort samt ändring av medlemsuppgifter

Medlem som besöker ET ska checka in och kunna uppvisa medlemskort vid varje besök. Om medlem förlorat sitt medlemskort eller om det skadats så att det blir obrukbart ska detta omedelbart anmälas till ET varvid en ny medlemsbricka kommer att utfärdas mot en avgift om 100 kr. Medlem ska också omgående meddela ET vid ändring av medlemsuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller bankuppgifter.

4.         Information och reservationer

4.1       Ansvar för medlems ägodelar

ET ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning på medlemmars eller andra besökandes egendom. ET ansvarar inte för personskador som åsamkats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan medlem eller annan besökares agerande eller brist därpå. ET rekommenderar därför sina medlemmar att alltid ha gällande olycksfall- och hemförsäkring.

4.2       Hälsotillstånd och olycksfall

Varje medlem svarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna hos ET. Gymmet är tidvis obemannat. Träning sker på egen risk.

4.3       Uteslutning av medlem

ET förbehåller sig rätten att, utan angivande av skäl, omgående kunna avbryta detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas alla förskottsbetalade avgifter utan avdrag.

4.4     Praktiska ändringar

ET förbehåller sig rätten att göra justeringar av öppettiderna och andra förändringar för att utveckla verksamheten under förutsättning att detta annonseras genom anslag i studion minst 10 dagar innan förändringen träder i kraft.

4.5     Force Majeure

ET är befriat från ansvar gentemot medlem om ET förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför ETs kontroll eller förmåga som ET inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder ET inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om ET förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

4.6       Ändringar

ET äger rätt att utan förvarning, oaktat anledning, ändra dessa villkor utan föregående avisering. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på den här sidan. Du uppmanas därför att hålla dig uppdaterad vad gäller de villkoren.

4.7       Särskilda villkor

ET ger ibland särskilda erbjudanden i form av kampanjpriser, rabatter eller andra specialerbjudanden där särskilda villkor gäller. I dessa fall informerar ET dig om särskilda villkor, i övrigt gäller dessa villkor. Tänk på att du som kund är ansvarig att kontrollera vilka villkor som gäller vid köp av sådana erbjudanden.

5          Personuppgifter och sekretess

5.1      Meddelanden

Det kan hända att ET skickar meddelanden till dig om dina beställningar eller för att svara på dina frågor. ET skickar vid vissa tillfällen också meddelanden med information och specialerbjudanden om produkter och tjänster som du kan ha intresse av, såvida du inte uppgivit att du vill avstå från att få sådana erbjudanden.

5.2      Cookies

En förutsättning för att kunna använda ETs webbplats är att du accepterar användandet av så kallade cookies. Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares säkerhetsinställningar. Observera att ett nekande till användning av cookies medför att vissa funktioner inte kommer att fungera fullt ut.

5.3      Skyddad information

Det är viktigt för ET att du känner dig trygg i användandet av tjänsterna. För att kunna förhindra obehörig tillgång, se till att informationen är korrekt och garantera att uppgifterna används på rätt sätt har ET implementerat vissa fysiska, elektroniska och förvaltande säkerhetsrutiner för att skydda informationen som samlas in online. ET skyddar uppgifterna i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och -rutiner, som exempelvis Secure Sockets Layer (SSL) och utvärderar ständigt ny teknik som är avsedd att skydda information. ETs medarbetare är utbildade för att förstå och följa dessa rutiner för behandling av uppgifter och informerar alla anställda om sekretessavtal, rutiner och riktlinjer.

5.4      Personuppgifter

ET lagrar med automatisk databehandling medlemsuppgifter i en databas som behandlas enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Medlem ger genom att bli medlem sitt samtycke till sådan databehandling och att ET får lämna ut uppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla olika tjänster och erbjudanden t.ex. att skicka information/nyhetsbrev via sms eller till medlems e-postadress. Vid besök på gymmet och I samband med fystest och personlig träning godkänner medlem att närvaro personuppgifter och testresultat registreras. Medlem accepterar vidare att övervakningskamera finns i gymmet och att övervakningskamera kan registrera medlems närvaro när receptionen är obemannad. Medlem är själv ansvarig för att meddela ET om denne vill rätta eller radera information om sig själv ur registret.

Autogiromedgivande

Medgivande om uttag

Jag medger att uttag får göras på av mig angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för överföring till denne. Uttag får göras tidigast på betalningens förfallodag. Jag skall, senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för alla betalningar som ska göras på förfallodagen. Detta förbinder jag mig till även gentemot banken. Banken är inte skyldig att pröva behörighet av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisningen av uttagen får jag genom kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller även om jag får ett annat kontonummer eller byter bank.

Om pengar saknas på kontot

Har jag inte senast bankdagen före förfallodagen tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar på förfallodagen är jag medveten om att det kan innebära att betalningar inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt vid var tid gällande regler, för den skuld som därigenom uppstår.

Stopp av uttag genom att meddela betalningsmottagaren

Om jag inte medger ett uttag ska jag i första hand meddela betalningsmottagaren detta senast två dagar före förfallodagen.

Stopp av medgivande

Jag kan också stoppa alla uttag avseende medgivandet. Detta sker genom att jag underrättar banken senast två dagar före förfallodagen. Detta görs på särskild blankett eller genom särskild rutin som anvisas av banken. Inga betalningar grundade på det stoppade medgivandet blir gjorda förrän jag hävt stoppet. Om ett stopp inte hävs inom två månader upphör medgivandet att gälla.

Återkallelse av medgivande

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast 5 (fem) dagar efter det att jag återkallar det. Om jag vill återkalla ett medgivande gör jag det genom skriftligt meddelande till betalningsmottagaren eller banken.

Bankens godkännande

Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto kan användas för autogiro.

Rätten att avbryta mina betalningar via autogiro

Banken får, men är inte skyldig att, avbryta min anslutning till autogiro om jag inte i rätt tid har tillräckligt belopp på mitt konto för mina betalningar från kontot utan att ha välgrundade skäl till detta. Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall, avbryta min anslutning till autogirot.

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.